นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ บริษัทให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทั้งในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตาม

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทจะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน “การเป็นสมาชิก” และ “เงื่อนไขการเป็นสมาชิก”

ความปลอดภัย

เว็บไซต์ mimisplan.com ใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ในการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

สมาชิกรับทราบว่า ท่านเป็นผู้เดียวที่มีรหัสผ่านที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้เท่านั้น บริษัทขอแนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะต้องทำการออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำธุรกรรมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ สมาชิกพึงหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น หรือในสถานที่ สำนักงาน ฯลฯ ที่มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของสมาชิก หรือที่สมาชิกใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล,การลับลอบดักจับ,การลักลอบเข้าสู่ระบบของข้อมูลของสมาชิก

การเป็นสมาชิก

ในการทำธุรกรรมบน mimisplan.com กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่

  1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
  2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
  3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
  4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ
  5. ท่านสามารถสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้น กรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ ธุรกรรมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นได้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก (“ผู้สมัคร”) ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม, โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น “สมาชิก” จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
  5. ในกรณีที่ผู้สมัคร ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือผู้อื่น ผู้สมัครนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี
Close ตะกร้าสินค้า
Close ถูกใจ
Recently Viewed Close
Close

Close
แถบเมนู
หมวดหมู่